ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾನೆ! | ಶೋಧ ನ್ಯೂಸ್ - Shodha News ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾನೆ! | ಶೋಧ ನ್ಯೂಸ್ - Shodha News
error: Content is protected !!