ರೋಗಿಯನ್ನು ಜೆಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿದ್ದೇಕೆ? | ಶೋಧ ನ್ಯೂಸ್ - Shodha News ರೋಗಿಯನ್ನು ಜೆಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿದ್ದೇಕೆ? | ಶೋಧ ನ್ಯೂಸ್ - Shodha News
error: Content is protected !!