ಜಗದ ಬೆರಗುಗಳೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪುಟ್‌ಪುಟ್ಟ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಾರ ಹೂಡಿವೆ! | ಶೋಧ ನ್ಯೂಸ್ - Shodha News ಜಗದ ಬೆರಗುಗಳೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪುಟ್‌ಪುಟ್ಟ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಾರ ಹೂಡಿವೆ! | ಶೋಧ ನ್ಯೂಸ್ - Shodha News
error: Content is protected !!