Browsing: thotapuri

ಬಾಗ್ಲು ತೆಗಿ ಮೇರಿ ಜಾನ್ ಹಾಡಿನ ಮಹಾ ದಾಖಲೆ! ಮಧ್ಯ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ತೋತಾಪುರಿಯ ಸ್ವಾದ ನಾನಾ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಘಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೀರ್ಘ ಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ…